COLLECTIVE THEMATIC EXHIBITION - "BEYOND TAGS"

Inauguració: 14/09/2023
14 /09 - 28/10/2023
 • GERARD MAS

  “SARCÓFAG”
  2023

  Cedro bossé policromado
  59 x 17 x 14,5 cm.
  Única
  GERARD MAS

  “SARCÓFAG”
  2023

  Cedro bossé policromado
  59 x 17 x 14,5 cm.
  Única
  GERARD MAS

  “SARCÓFAG”
  2023

  Cedro bossé policromado
  59 x 17 x 14,5 cm.
  Única
  GERARD MAS

  “SARCÓFAG”
  2023

  Cedro bossé policromado
  59 x 17 x 14,5 cm.
  Única
 • JAN SCHÜLER

  “SOMMERABEND”
  2023

  Óleo sobre tela.
  70 x 60 cm.
  Única
  JAN SCHÜLER

  “SOMMERABEND”
  2023

  Óleo sobre tela.
  70 x 60 cm.
  Única
  JAN SCHÜLER

  “SOMMERABEND”
  2023

  Óleo sobre tela.
  70 x 60 cm.
  Única
  JAN SCHÜLER

  “SOMMERABEND”
  2023

  Óleo sobre tela.
  70 x 60 cm.
  Única
 • ALEJANDRO MONGE

  “I.S. PRISM”
  2023

  Fibra de vidrio, cemento y pigmentos
  50 x 40 x 30 cm.
  Única
  ALEJANDRO MONGE

  “I.S. PRISM”
  2023

  Fibra de vidrio, cemento y pigmentos
  50 x 40 x 30 cm.
  Única
  ALEJANDRO MONGE

  “I.S. PRISM”
  2023

  Fibra de vidrio, cemento y pigmentos
  50 x 40 x 30 cm.
  Única
  ALEJANDRO MONGE

  “I.S. PRISM”
  2023

  Fibra de vidrio, cemento y pigmentos
  50 x 40 x 30 cm.
  Única
 • KIKO MIYARES

  “EL TRITURADOR”
  2023

  Madera de pino y policromía
  180 x 80 x 50 cm.
  Única
  KIKO MIYARES

  “EL TRITURADOR”
  2023

  Madera de pino y policromía
  180 x 80 x 50 cm.
  Única
  KIKO MIYARES

  “EL TRITURADOR”
  2023

  Madera de pino y policromía
  180 x 80 x 50 cm.
  Única
  KIKO MIYARES

  “EL TRITURADOR”
  2023

  Madera de pino y policromía
  180 x 80 x 50 cm.
  Única
 • LANTOMO

  “MY NAME IS”
  2023

  Grafito, carboncillo, rotuladores y stickers sobre papel montado en panel de madera
  73 x 54 cm.
  Única
  LANTOMO

  “MY NAME IS”
  2023

  Grafito, carboncillo, rotuladores y stickers sobre papel montado en panel de madera
  73 x 54 cm.
  Única
  LANTOMO

  “MY NAME IS”
  2023

  Grafito, carboncillo, rotuladores y stickers sobre papel montado en panel de madera
  73 x 54 cm.
  Única
  LANTOMO

  “MY NAME IS”
  2023

  Grafito, carboncillo, rotuladores y stickers sobre papel montado en panel de madera
  73 x 54 cm.
  Única
 • LARA PADILLA

  “DON’T TAG ME”
  2023

  Técnica mixta sobre tela
  100 x 100 cm.
  Única
  LARA PADILLA

  “DON’T TAG ME”
  2023

  Técnica mixta sobre tela
  100 x 100 cm.
  Única
  LARA PADILLA

  “DON’T TAG ME”
  2023

  Técnica mixta sobre tela
  100 x 100 cm.
  Única
  LARA PADILLA

  “DON’T TAG ME”
  2023

  Técnica mixta sobre tela
  100 x 100 cm.
  Única
 • MARIA CARBONELL

  “ARTEMISIA GENTILESCHI 01”

  Óleo, esmalte y grafito sobre lienzo
  (Díptico)
  104 x 81 cm.
  Única
  MARIA CARBONELL

  “ARTEMISIA GENTILESCHI 01”

  Óleo, esmalte y grafito sobre lienzo
  (Díptico)
  104 x 81 cm.
  Única
  MARIA CARBONELL

  “ARTEMISIA GENTILESCHI 01”

  Óleo, esmalte y grafito sobre lienzo
  (Díptico)
  104 x 81 cm.
  Única
  MARIA CARBONELL

  “ARTEMISIA GENTILESCHI 01”

  Óleo, esmalte y grafito sobre lienzo
  (Díptico)
  104 x 81 cm.
  Única
 • PAOLA DE GRENET
  (Collective “50 & BEYOND”)

  “WILDLING I”
  2023

  Impresión Giclee sobre papel Fine Arts libre de ácido y con tintas pigmentadas.
  72 x 48 cm.
  PAOLA DE GRENET
  (Collective “50 & BEYOND”)

  “WILDLING I”
  2023

  Impresión Giclee sobre papel Fine Arts libre de ácido y con tintas pigmentadas.
  72 x 48 cm.
  PAOLA DE GRENET
  (Collective “50 & BEYOND”)

  “WILDLING I”
  2023

  Impresión Giclee sobre papel Fine Arts libre de ácido y con tintas pigmentadas.
  72 x 48 cm.
  PAOLA DE GRENET
  (Collective “50 & BEYOND”)

  “WILDLING I”
  2023

  Impresión Giclee sobre papel Fine Arts libre de ácido y con tintas pigmentadas.
  72 x 48 cm.
 • RAMÓN SURINYAC

  “CONSOLATION”
  2023

  Óleo sobre tela.
  90 x 70 cm.
  Única
  RAMÓN SURINYAC

  “CONSOLATION”
  2023

  Óleo sobre tela.
  90 x 70 cm.
  Única
  RAMÓN SURINYAC

  “CONSOLATION”
  2023

  Óleo sobre tela.
  90 x 70 cm.
  Única
  RAMÓN SURINYAC

  “CONSOLATION”
  2023

  Óleo sobre tela.
  90 x 70 cm.
  Única
 • SAMUEL SALCEDO

  “ALCHEMIST”
  2023

  Resina de epoxi y grafito
  60 x 60 x 70 cm.
  Única
  SAMUEL SALCEDO

  “ALCHEMIST”
  2023

  Resina de epoxi y grafito
  60 x 60 x 70 cm.
  Única
  SAMUEL SALCEDO

  “ALCHEMIST”
  2023

  Resina de epoxi y grafito
  60 x 60 x 70 cm.
  Única
  SAMUEL SALCEDO

  “ALCHEMIST”
  2023

  Resina de epoxi y grafito
  60 x 60 x 70 cm.
  Única
 • SANDRA ROJO

  “A WORLD WITHOUT TAGS”
  2023

  Óleo sobre tela
  120 x 90 cm.
  Única
  SANDRA ROJO

  “A WORLD WITHOUT TAGS”
  2023

  Óleo sobre tela
  120 x 90 cm.
  Única
  SANDRA ROJO

  “A WORLD WITHOUT TAGS”
  2023

  Óleo sobre tela
  120 x 90 cm.
  Única
  SANDRA ROJO

  “A WORLD WITHOUT TAGS”
  2023

  Óleo sobre tela
  120 x 90 cm.
  Única
 • SANTIAGO PICATOSTE

  “L.E.G.O.”
  2023

  Técnica mixta sobre tela
  90 x 70 cm.
  Única
  SANTIAGO PICATOSTE

  “L.E.G.O.”
  2023

  Técnica mixta sobre tela
  90 x 70 cm.
  Única
  SANTIAGO PICATOSTE

  “L.E.G.O.”
  2023

  Técnica mixta sobre tela
  90 x 70 cm.
  Única
  SANTIAGO PICATOSTE

  “L.E.G.O.”
  2023

  Técnica mixta sobre tela
  90 x 70 cm.
  Única
 • POL BALLONGA

  “FRACTIONS”
  2023

  Resina de poliéster
  60 x 25 x 25 cm.
  Única
  POL BALLONGA

  “FRACTIONS”
  2023

  Resina de poliéster
  60 x 25 x 25 cm.
  Única
  POL BALLONGA

  “FRACTIONS”
  2023

  Resina de poliéster
  60 x 25 x 25 cm.
  Única
  POL BALLONGA

  “FRACTIONS”
  2023

  Resina de poliéster
  60 x 25 x 25 cm.
  Única
 • PENRIDER

  “EL CORTAFUEGOS”
  2023

  Grafito sobre papel encolado a tabla.
  55 x 45 cm.
  Única
  PENRIDER

  “EL CORTAFUEGOS”
  2023

  Grafito sobre papel encolado a tabla.
  55 x 45 cm.
  Única
  PENRIDER

  “EL CORTAFUEGOS”
  2023

  Grafito sobre papel encolado a tabla.
  55 x 45 cm.
  Única
  PENRIDER

  “EL CORTAFUEGOS”
  2023

  Grafito sobre papel encolado a tabla.
  55 x 45 cm.
  Única

Nota de premsa

 

BEYOND TAGS

 

Durant tota l'evolució de l'ésser humà la catalogació de les persones ha
estat sempre vigent. La societat necessita etiquetar-nos, posar-nos en un
calaix concret per a poder fer estadístiques, per a classificar-nos, per a
donar-nos drets o llevar-nos-els, i en última instància, per a controlar-nos.
Però nosaltres mateixos, induïts des de la infància per aquesta necessitat
de classificació, també ens etiquetem. Gènere, classe social, tendències
polítiques, estat social, tendència sexual, gustos musicals, religió, aspecte
físic, tribus...
Aquesta classificació o etiquetació ens porta a la necessitat de ser
coherents amb el patró que ens hi ha, i ens hem adjudicat. Aquesta
coherència comporta una espècie d'esclavitud que ens impedeix
desenvolupar-nos personalment, canviar.
Amb aquesta premissa, hem demanat als artistes que participaran en
l'exposició col·lectiva, que a través de les seves obres, i en diferents
disciplines artístiques ens donin la seva visió i la seva opinió sobre aquest
tema.
Aquesta llibertat que reivindiquem, també l’oferim a aquests dotze
artistes, donant-los plena llibertat per a, si així ho desitgen, s'escapin del
tipus d'obra per la qual són identificats, o no, i així crear amb total llibertat
les obres que seran el cos de l'exposició.

 


Durante toda la evolución del ser humano la catalogación de las
personas ha estado siempre vigente. La sociedad necesita
etiquetarnos, ponernos en un cajón concreto para poder hacer
estadísticas, para clasificarnos, para darnos derechos o quitárnoslos, y
en última instancia, para controlarnos.
Pero nosotros mismos, inducidos desde la infancia por esta necesidad
de clasificación, también nos etiquetamos. Género, clase social,
tendencias políticas, estado social, tendencia sexual, gustos musicales,
religión, aspecto físico, tribus…
Esta clasificación o etiquetación nos lleva a la necesidad de ser
coherentes con el patrón que nos han, y nos hemos adjudicado. Esa
coherencia conlleva una especie de esclavitud que nos impide
desarrollarnos personalmente, cambiar.
Con esta premisa, hemos pedido a los artistas que participarán en la
exposición colectiva, que, a través de sus obras, y en diferentes
disciplinas artísticas nos den su visión y su opinión al respecto.
Esa libertad que reivindicamos, también se la ofrecemos a estos doce
artistas, dándoles plena libertad para, si así lo desean, se escapen del
tipo de obra por la que son identificados, o no, y así crear con total
libertad las obras que serán el cuerpo de la exposición.

 


Throughout human evolution, human cataloging has always been in
place. Society needs to label us, to put ourselves in a concrete drawer to
be able to produce statistics, to classify us, to give us rights or to take
them away from us, and ultimately to monitor us.
But we ourselves, induced from childhood by this need for classification,
are also labeled. Gender, social class, political trends, social status, sexual
tendency, musical tastes, religion, physical aspect, tribes...
This classification or labelling leads us to the need to be consistent with
the pattern we have, and we have been awarded. This consistency
involves a kind of slavery that prevents us from developing personally,
from changing.
With this in mind, we have asked the artists who will participate in the
collective exhibition, through their works, and in different artistic
disciplines, to give us their vision and opinion on this subject.
This freedom that we claim is also offered to these twelve artists, giving
them complete freedom to, if they so wish, escape the type of work for
which they are identified or not, and thus create in full freedom the
works that will be the body of the exhibition.